Aktualno

Jednodnevna edukacija: Državne potpore i EU fondovi
  • Objavljeno:
  • 01.06.2017.

 14. lipnja 2017. godine u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

                           državne potpore

Što je cilj edukacije?

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska, kao i druge članice EU-a, ima odgovornost zaštite tržišnog natjecanja na području Europske unije, a time i obvezu da njene institucije ne narušavaju ili ne prijete narušavanjem tržišnog natjecanja stavljanjem određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili pružanje usluga u povoljniji položaj što bi utjecalo na trgovinu između država članica. Svako nedopušteno odnosno nezakonito stavljanje poduzetnika u povoljniji položaj predstavlja potporu koju je korisnik takve potpore dužan vratiti. Aktima Europske unije definirane su potpore koje se smatraju usklađenima s pravilima tržišnog natjecanja, pa je bitno znati koje su potpore uopće dopuštene te poznavati propisane postupke za dodjelu takvih dopuštenih potpora, kako davateljima tako i primateljima potpore.

Nadalje, primatelji i davatelji potpora moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore, stoga će se ovom edukacijom polaznicima približiti pojam poduzetnika kako je definiran praksom Europskog suda i Europske Komisije.

Iskustvo na razini cijele Europske unije pokazuje da je upravo nerazumijevanje pojma državnih potpora i nesnalaženje u postupcima dodjele istih razlog za povrat sredstava dobivenih od strane davatelja potpore, a koji može dovesti do znatnih financijskih posljedica (uključujući stečajeve i likvidacije) kod primatelja potpore.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zakonom o državnim potporama uvedena je u sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj politika državnih potpora kao novi mehanizam kojim će u određenom razdoblju biti postavljeni prioritetni ciljevi pri dodjeli državnih potpora i svrha učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna.

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.

Također, edukacija ima za cilj i kontinuirano uspostavljanje baze stručnjaka pri tijelima javne i državne uprave koji rade na predmetima državnih potpora kako bi sustav funkcionirao sa što manje operativnih rizika. Ova će Vas edukacija upoznati i sa relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na:
– Pravni oblik državnih potpora (Zakonom o državnim potporama i važeći pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018.),
– Definiciju državnih potpora,
– Instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora,
– Prijava potpore Europskoj komisiji, potporama izuzetim od obveza prijave, skupna izuzeća,
– Uredbe o skupnom izuzeću – GBER, tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU,
– Potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore),
– Elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije,
– Kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća,
– Obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora,
– Politika potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize,
– Reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

Kome je namijenjena edukacija?

– Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,
– Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije,
– Trgovačkim društvima i financijskim institucijama,
– Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga,
– Revizorima,
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s pravnom regulativom RH i EU na području državnih potpora,
– Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem,
– Potencijalnim sudionicima na natječajima s elementima državnih potpora,
– Ostalim zainteresiranima za temu.

Tko će voditi edukaciju?

Gđa. Ariana Vela, iz tvrtke EU PROJEKTI i g. Nikša Antica, dipl.iur.

Kolika je cijena edukacije i što je sve uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Za rane prijave do 7. lipnja 2017.g. odobravamo 15% popusta, kao i za naše redovite klijente i polaznike edukacija. Polaznicima iz iste organizacije odobravamo dodatnih 15% popusta.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:
- Poziv
Program
Prijavnica

Veselimo se našem zajedničkom radu!

Što drugi kažu o edukaciji?

“Edukacija je bila odlično pripremljena, vrlo jasno ispredavana nama polaznicima. Dobili smo odličan prikaz i objašnjenje o državnim potporama i regulative koja je vezana za državne potpore na nivou RH u odnosu na EU.”

Irena Buljanović, Komunalno društvo Pag