Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 07.08.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Svrha: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi:
– prihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi materijalni troškovi:
- investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze:
- Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017.g. do 12:00 sati;
– Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku

Predmet: kroz poticanje organizacija za poslovnu podršku će se olakšati malim i srednjim poduzetnicima da zajedničkim nastupom na međunarodnim događajima povećaju mogućnost predstavljanja proizvoda/usluga inozemnoj poslovnoj zajednici, kao i mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Isto tako, olakšat će se uspostavljanje novih poslovnih kontakata hrvatskih tvrtki sa stranim poslovnim partnerima, što bi trebalo dovesti do sklapanja novih ugovora, a time i razvoja MSP-ova s potencijalom rasta.

Svrha: potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima. Navedeno će pridonijeti povećanju prodaje u inozemstvu, raznolikosti vanjske trgovine i udjela izvoza MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji:
– poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/
– poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima;
– udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Sljedeće grupe aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

GRUPA 1:
– priprema strategija ulaska na inozemna tržišta za prihvatljive gospodarske djelatnosti (za ciljne skupine MSP-ova s potencijalom za izvoz) na nacionalnoj razini;
– organizacija informativnih događanja na temu internacionalizacije u zemlji i inozemstvu;
– izrada promidžbenih materijala o hrvatskom gospodarstvu – samo ako je povezano s ostalim prihvatljivim aktivnostima te bez navođenja pojedinačnih MSP-ova.

GRUPA 2:
– organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja) u zemlji i inozemstvu;
– organizacija kolektivnih nastupa na međunarodnim sajmovima14 u inozemstvu (za prihvatljive gospodarske djelatnosti);
– organizacija nastupa na sajmovima u kojima je Hrvatska zemlja-partner (uz prihvaćanje Hrvatske kao zemlje-partnera na sajmu u inozemstvu po donesenoj Odluci Vlade RH).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 760.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Predmet: dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2017. do 2018.g. za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“.

Svrha:
– neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima;
– osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08).

Prihvatljive aktivnosti: izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljivi troškovi:
– troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14);
– naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina-630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. god. („Narodne novine“ broj 2/2017).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 5.000.000,00 HRK

Najniži iznos potpore: 15.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 150.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
– do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja;
– do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Krajnji rok prijave: 10. studenog 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Cilj: poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji: 39 domova zdravlja ili 21 zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave definiranih Odlukom ministra zdravstva.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Aktivnosti povezane s provedbom plana i programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine u sljedećim djelatnostima:
– obiteljske medicine;
– pedijatrije;
– ginekologije i opstetricije;
– kliničke radiologije;
– hitne medicine;
2. Upravljanje projektom i administracija:
- upravljanje projektom (financijsko i administrativno);
– praćenje i izvještavanje o provedbi (dostava izvješća i popratne dokumentacije Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje);
3. Promidžba i vidljivost:
- izrada promotivnih materijala (plakata, video-sadržaja, brošura, letaka, priručnika i ostalo);
– objava na internetskim stranicama informacija o projektu te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 187.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore: 800.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore: 40.600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

5. Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

 Predmet: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljiva ulaganja su:
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
– ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
– ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
– ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
– ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljiva ulaganja moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:
– štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;
– unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;
– podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;
– su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
– su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.);
– rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 18.300.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 1. studenog 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.