Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 10.07.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv

Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični ciljevi: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– neprofitne organizacije.

Obavezni partneri:
– regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
– Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti:
– udruga;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– vjerska zajednica;
– ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:
– zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
– obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
– promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstva: 400.900.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 900.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2020.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) KK.03.1.2.05; Otvoreni poziv

Predmet: Razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške te usluga informiranja za MSP–ove.

Svrha: Osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji: 
– razvojne agencije;
– poduzetnički centri;
– poslovni parkovi;
– poslovni inkubatori;
– poduzetnički akceleratori.

Prihvatljive aktivnosti:
– pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo);
– usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 22.800.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Krajnji rok prijave: 1. listopada 2017.g

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Podrška programima usmjerenim mladima UP.02.1.1.04 Otvoreni poziv

Opći cilj: Povećati socijalnu uključenost mladih.

Specifični ciljevi:
– Potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
– Povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade;
– Prevencija nasilja među mladima;
– Unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih;
– Potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Ciljne skupine:
– Mlade osobe u dobi od 15 do 29 godine;
– Stručnjaci koji rade s mladima.

Prihvatljivi prijavitelj:
– udruga;
– savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Prihvatljivi partneri:
– udruga;
– savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
– jedinica lokalne i regionalne samouprave;
– javna ustanova;
– zaklada.

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima:
– Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija;
– Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih;
– Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice;
– Grupa aktivnosti 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja;
– Grupa aktivnosti 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja;
– Grupa aktivnosti 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih;
– Grupa aktivnosti 7: Promidžba i vidljivost.

Skupina 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade:
– Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija;
– Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade;
– Grupa aktivnosti 3: Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000,00 HRK
– Skupina 1. 9.000.000,00 HRK
– Skupina 2. 3.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore:
– Skupina 1. 150.000,00 HRK
– Skupina 2. 1.000.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:
– Skupina 1. 700.000,00 HRK
– Skupina 2. 1.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 11. rujna 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu za 2017. godinu

Opći cilj: osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Specifični ciljevi:
– poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema;
– podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici;
– poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Prioriteti za dodjelu sredstava su:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
A.2. Lokalni info-centri i
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.800.000,00 HRK

Po prioritetnim područjima:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu planirana vrijednost je 2.133.000,00 HRK
Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 HRK
Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 150.000,00 HRK

A.2. Lokalni info-centri za mlade planirana vrijednost je 1.000.000,00 HRK
Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 HRK
Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 120.000,00 HRK

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade planirana vrijednost je 667.000,00 HRK
Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 40.000,00 HRK
Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 70.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: 
– za prioritetna područja A.1. i A.2.: udruge
– u prioritetnom području A.3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna (osim za područje A.3.)

Krajnji rok prijave: 21. srpnja 2017.g

Prijava na Poziv vrši se kroz portal Financijske podrške.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.