Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 12.06.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv

Svrha: sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Predmet: sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad. Na taj način će se doprinijeti:
– ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam;
– smanjenju emisija stakleničkih plinova;
– očuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist;
– ispunjenju međunarodnih obveza definiranih u Ugovorom o pristupanju RH EU;
– održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, i unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 80.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.875.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);
– usluge stručnog nadzora građenja;
– usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
– tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
– aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Jačanje socijalnog dijaloga – faza III. UP.04.2.1.03; Otvoreni poziv

Opći cilj: povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj: unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Ciljane skupine:
– s
indikat; udruga sindikata više razine; udruga poslodavaca; udruga poslodavaca više razine
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirane su u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; javne ustanove u čijem djelokrugu je zapošljavanje i/ili rad i/ili radni odnosi i/ili sigurnost na radu i/ili zaštita na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije i javna visoka učilišta.

Prihvatljivi prijavitelji:
– socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture – JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prihvatljive aktivnosti:
– upravljanje projektom i administracija;
– jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i sektorskih socijalnih vijeća;
– osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera;
– analiza, istraživanje i praćenje socijalnog dijaloga;
– jačanje  kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera kroz međunarodnu suradnju, sudjelovanje u međunarodnim  udruženjima socijalnih partnera, na EU i globalnoj razini te međunarodnim oblicima radničke participacije;
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 18.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 1. kolovoza 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Predmet: dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2017.g.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganje u unaprjeđenje poslovanja;
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje;
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga;
– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora;
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;
– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva;
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Najniži iznos potpore: 10.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 50.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Krajni rok prijave: 31. srpnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, za mikro, male i srednje korisnike te za velike korisnike

Predmet: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Svrha: povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji:
– fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike;
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru;
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi su:
– p
rihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi nematerijalni troškovi i
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:
– t
roškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Lista prihvatljivih troškova prema Prilogu 9. natječajne dokumentacije: Ulaganje u građenje /rekonstrukciju i/ili opremanje:
– Objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko;
– Objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
– Centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
– Objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu, punjenje i pakiranje  pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru s pripadajućom vanjskom i unutarnjom infrastrukturom
– Ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade;
– Objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
– Objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
– Laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade
– Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
– Kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
– Prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) 1305/2013

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:
– za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
– za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za MSP: 180.000.000,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za velike korisnike: 120.000.000,00 HRK

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 31. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju za mikro, male i srednje korisnike pronađite ovdje.

Više informacija o natječaju za velike korisnike pronađite ovdje.