Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 13.03.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III UP.01.3.1.01. (Otvoreni postupak/privremeni poziv)

Opći cilj: doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični ciljevi:

Komponenta 1:

1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

Komponenta 2:

1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

2. Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Ciljne skupine Poziva:

Komponenta 1:

- nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala;

- učenici.

Komponenta 2:

- nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala;

- učenici;

- zaposlenici institucija članova Lokalnih partnerstava za zapošljavanje;

- predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1:

Projekti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini.

Komponenta 2:

Financirat će se aktivnosti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

- Komponenta 1: 62.424.000,00 HRK

- Komponenta 2: 11.016.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore:

- Komponenta 1: 400.000,00 HRK

- Komponenta 2: 700.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:

- Komponenta 1: 1.000.000,00 HRK

- Komponenta 2: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: 10. lipnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti UP.03.2.3.02 (Otvoreni postupak/privremeni poziv)

Cilj: povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje.

Specifični cilj: omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Ciljne skupine:

– odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja;

– odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija;

– odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja);

– dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Prihvatljive aktivnosti:               

- odabir polaznika za uključivanje u programe obrazovanja odraslih;

- organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih;

- evaluacija provedbe programa.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih.

Potencijalni partneri:

- regionalne i lokalne razvojne agencije;

- pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju;

- područni uredi HZZ-a.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.039.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: do 100%.

Krajnji rok prijave: 12. svibnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (Otvoreni postupak/privremeni poziv)

Opći cilj: povećati zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi:

- poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora;

- stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;

- stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Prihvatljive aktivnosti:

- razvoj programa osposobljavanja i usavršavanja  ranjivim skupinama u sektoru turizma i ugostiteljstva;

- razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Prihvatljivi prijavitelji:             

- ustanove za obrazovanje odraslih;

- udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 31.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%.

Krajnji rok prijave: 3. svibnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Otvoren Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Predmet: aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. g. s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja kojima se promovira malo gospodarstvo u sljedećem obliku:

- Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično);

- Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično);

- Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji:

- trgovačka društva;

- obrti;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

- turističke zajednice gradova i županija;

- obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove;

- udruge.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik i to:

- troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično);

- troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna);

- ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 23. ožujka 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

5. Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017.g.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za projekte, koji su odobreni i/ili ugovoreni s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom, nadležnim ministarstvom ili drugim ugovornim tijelom.

Grad Zagreb može dodijeliti sredstva za sufinanciranje provedbe pojedinog projekta do iznosa od 300.000,00 HRK, a najviše do 50 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja nositelja projekta i/ili partnera u projektu.

Iznimno, ukoliko u projektu Grad Zagreb sudjeluje kao nositelj ili jedan od partnera, koji osigurava financijska sredstva, iznos sredstava koje Grad Zagreb osigurava u projektu umanjuje se od gore navedenog  iznosa.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge i organizacije civilnog društva.

Područja sufinanciranja:

- Branitelji iz domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca ii. Svjetskog rata i civilnih invalida rata;

- Sustav civilne zaštite;

- Kultura;

- Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;

- Socijalna zaštita;

- Zaštita zdravlja.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.