Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 30.01.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske, ukupno njih četiri. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Provedba podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Predmet ovog natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljivi troškovi:

- administrativni troškovi,

- troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora,

- troškovi udruženog stavljanja na tržište proizvoda vlastitih članova,

- troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko,

- kupnja informatičke opreme i tehnologije,

- trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika,

- troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke grupe ili organizacije.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HRK dok intenzitet potpore iznosi najviše 10 % vrijednosti godišnje utržena proizvodnje, ne više od 100.000,00 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.

Krajnji rok za prijavu je 25. ožujak 2017. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Drugi poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima

Cilj natječaja je jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Europske unije, tj. potaknuti otvaranje novih tržišta.

Specifični ciljevi su:

- podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji,

- povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje,

- podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja,

- povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast,

- ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

Prihvatljivi prijavitelji:

- trgovinske ili međutrgovinske organizacije osnovane u državi članici koje su reprezentativne za dotični sektor

- trgovinske ili međutrgovinske organizacije Unije koje su na razini Unije reprezentativne za dotični sektor

- organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača

- tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni k pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je dotična država članica povjerila jasno definiranu zadaću pružanja javnih usluga u tom području

Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi:

- proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhana

- proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća kao što su: pivo, čokolada i dobiveni proizvodi, kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi, napici dobiveni od biljnih ekstrakata, tjestenina, sol, prirodne gume i smole, senf, slatki kukuruz, pamuk, jaka alkoholna pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Na stranicama Europske komisije objavljena su dva poziva Mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama sukladno Uredbi (EU) br. 1144/2014:

1. Poziv za podnošenje prijedloga za “jednostavne“ programe koje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica u istoj državi članici s proračunom u iznosu od 641.250.000,00 HRK.

2. Poziv za podnošenje prijedloga za “složene“ programe koje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija s proračunom u iznosu od 322.500.000,00 HRK.

Ukupan iznos sredstava za ovaj poziva je 963.750.000,00 HRK za sve EU članice. Stope sufinanciranje jednostavnih programa iznose 70% prihvatljivih troškova na unutarnjem tržištu i 80% prihvatljivih troškova u trećim zemljama. Financijski doprinos EU za programe u kojima sudjeluje više korisnika (država članica) na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama je 80% prihvatljivih troškova. Preostale troškove snose isključivo organizacije predlagateljice.

Krajnji rok za prijavu je 20. travnja 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (UO.04.2.1.02 )

Opći cilj je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

Specifični ciljevi Poziva su:

- osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama,

- uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Prihvatljivi prijavitelji:

Osim javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija,veleučilište, visoka škola) i/ili javnog znanstvenog instituta, partneri mogu biti i:

- organizacije civilnoga društva;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera)

 Prihvatljive projektne aktivnosti :

- upravljanje projektom i administracija,

- izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva,

- izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice,

- uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja,

- osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata,

- organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava,

- osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva,

- provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja,

- osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija,

- promidžba i vidljivost.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 HRK.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.