Savjeti - natječajna dokumentacija

Inicijative JASPERS, JESSICA, JEREMIE i JASMINE
  • Objavljeno:
  • 07.10.2014.

Uz glavne instrumente regionalne politike, Strukturne i investicijske fondove te Kohezijski fond, postoje i posebni instrumenti potpore koji su osnovani unutar programskog razdoblja 2007.-2013. u svrhu učinkovitije i održivije kohezijske politike. Posebni instrumenti potpore su četiri zajedničke inicijative koje su osnovane u suradnji Europske komisije, odnosno, Glavne uprave za regionalnu politiku, s Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama.

Osnovane su   JASPERS, JESSICA, JEREMIE i te 2013. inicijativa JASMINE. Svrha inicijativa JEREMIE I JESSICA je promicanje instrumenata financijskog inženjeringa, a JASPERS i JASMINE služe kao instrumenti tehničke pomoći.

JASPERS

JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – Zajednička pomoć za podršku projektima u europskim regijama. Riječ je o instrumentu tehničke pomoći kojim se državama članicama pruža potrebna potpora za izradu visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a. Jaspers nudi neovisno savjetovanje kako bi se državama članicama omogućila bolja priprema velikih infrastrukturnih projekata. Savjetovanje uključuje pripremu projekta (priprema dokumentacije npr. studije izvodljivosti, priprema javne nabave itd.), pregled dokumentacije i usklađivanje s pravom Europske unije.

JASPERS pomaže velikim infrastrukturnim projektima koji primaju sredstva fondova EU-a u iznosu većem od 50 milijuna eura. To su većinom projekti povezani s cestama, željeznicom, vodom, otpadom, energijom i gradskim prijevozom. U manjim zemljama u kojima nema mnogo projekata tolikog opsega JASPERS je namijenjen najvećim projektima.

Ovaj instrument pruža pomoć u svim fazama projekta – od početnog osmišljavanja projekta do odluke o dodjeli pomoći EU-a u obliku bespovratnih sredstava. U nekim slučajevima savjetovanje se može pružati sve do početka gradnje.

Upravljačka tijela koja djeluju kao glavni koordinatori u svakoj zemlji članici mogu tražiti pomoć od JASPERSA čije je djelovanje utemeljeno na akcijskim planovima koji se pripremaju jednom godišnje posebno za svaku državu članicu. Države članice Europske unije kojima je dostupna pomoć JASPERSA su Bugarska, Republika Češka, Cipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka , Slovenija i Hrvatska.
 
JESSICA
 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – Zajednička europska podrška održivom ulaganju u gradska područja. Ovaj instrument pruža potporu održivom urbanom razvoju i regeneraciji pomoću mehanizama financijskog inženjeringa. Države članice EU-a samostalno odlučuju uložiti dio sredstva koja su im dodijeljena iz Europskog strukturnog fonda u obnovljive fondove kako bi pridonijele ponovnoj uporabi financijskih sredstava i na taj način ubrzale ulaganja u urbana područja Europe.

Održivi urbani razvoj inicijativa JESSICA pomaže podupiranjem projekata u području gradske infrastrukture (promet, voda,otpadne vode, energetika), kulturne baštine ili kulturne znamenitosti (turizam i ostali održivi načini uporabe), ponovni razvoj napuštenih ili neiskorištenih industrijskih područja (tu ulazi i čišćenje područja i dekontaminacija), stvaranje novog gospodarskog prostora ( za MSP-ove, IT sektor, istraživanje i razvoj), sveučilišne zgrade (medicinske, biotehnološke i druge zgrade specijalizirane namjene), poboljšanja u području energetske učinkovitosti.

Inicijativa JESSICA funkcionira tako da se doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD) dodjeljuju fondovima za urbani razvoj (FUR) koji ih ulažu u javno-privatna partnerstva ili u druge projekte uključene u integrirani plan za održivi urbani razvoj. Ta ulaganja mogu biti u obliku vlasničkog kapitala, zajmova i/ili jamstava.
Upravna tijela mogu odlučiti da ta sredstva preusmjere fondovima za urbani razvoj koristeći holding fondove (HF) namijenjene ulaganju u nekoliko fondova za urbani razvoj.
Odluka Upravnih tijela da se sredstva preusmjere fondovima za urbani razvoj nije obvezna, ali bitno je napomenuti prednost tog načina jer se neke zadaće potrebne za provedbu inicijative JESSICA tako mogu prenijeti na stručnjake. Kako je ovdje riječ o obnovljivim instrumentima, prinosi od ulaganja ponovno se ulažu u nove projekte urbanog razvoja pri čemu se ponovno koriste javna sredstva te se potiče održivost i učinak javnih sredstava EU-a i nacionalnih javnih sredstava.

JEREMIE
 
JEREMIE je kratica za “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” -Zajednički europski resursi za mikro, mala i srednja poduzeća. Ovaj instrument potpore potiče uporabu instrumenata financijskog inženjeringa kako bi se mikro, malim i srednjim poduzećima olakšao pristup financiranju intervencijama strukturnih fondova. Države članice EU koriste ovaj instrument tako da koriste dio njima dodijeljenih sredstava iz europskih strukturnih fondova za ulaganje u obnovljive instrumente poput fondova poduzetničkog kapitala te kreditnih i jamstvenih fondova.

Ta sredstava namijenjena su ulaganju više vrsta aktivnosti i to stvaranju novih ili širenju postojećih poduzeća, pristupu poduzeća ulagačkom kapitalu kako bi modernizirali i diversificirali svoje djelatnosti, razvili nove proizvode, osigurali i proširili pristup tržištu, poslovno usmjerenom istraživanju i razvoju, prijenosu tehnologija, inovacijama i poduzetništvu, tehnološkoj modernizaciji proizvodnih struktura kako bi se postigli ciljevi gospodarstva s niskim emisijama ugljika te ulaganju u proizvodnju čime se stvaraju i štite održiva radna mjesta.
 
JEREMIE funkcionira tako da se doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD) dodjeljuju se kreditnim i jamstvenim fondovima te fondovima poduzetničkog kapitala za ulaganja u poduzeća. Ta ulaganja mogu biti u obliku vlasničkog kapitala, zajmova i/ili jamstava, a prinosi od ulaganja ponovno se ulažu u poduzeća. Na taj se način skup sredstava može koristiti nekoliko puta, recikliraju se javna sredstva, povećava se kapital te se povećava održivost i učinak javnih sredstava dodijeljenih MSP-ovima.
Odluka da Upravna tijela sredstva iz programa preusmjere koristeći holding fondove (HF) koji su namijenjeni ulaganju u nekoliko investicijskih fondova nije obvezna, ali nudi prednost tako što omogućuje upravnim tijelima da neke od zadaća potrebnih za provedbu inicijative JEREMIE delegiraju na stručnjake.

Države članice EU koje mogu koristiti instrument JEREMIE su države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA – Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

JASMINE
 
JASMINE “Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe” – Zajednička akcija za podršku institucijama za mikrofinanciranje u Europi. Ova inicijativa najmlađa je među posebnim instrumentima pomoći osnovana 2013. godine a razvijena je u okviru inicijative JEREMIE. Cilj joj je pružiti tehničku pomoć i financijsku potporu nebankarskim davateljima mikrokredita te im pomagati da poboljšaju kvalitetu svojega poslovanja kako bi se proširila i postala održiva. JASMINE nastoji poticati dobru praksu u području mikrokreditiranja te izraditi kodeks dobrog ponašanja za mikrokreditne institucije. Institucijama je dostupno financiranje putem Europskog makrofinancijskog instrumenta „Progress” (EMIP) kojim upravlja EIF, a svrha je olakšati pristup mikrokreditima onim mikropoduzećima i mikropoduzetnicima koji nemaju pristup tradicionalnim bankarskim uslugama.
Kroz instrument JASMINE razvijen je niz usklađenih alata i usluga usmjerenih na poboljšanje kvalitete usluga davatelja mikrokredita i na utvrđivanje dobre prakse u tom sektoru. Dostupne su dvije vrste usluga, a to su povećanje kapaciteta namijenjeno korisnicima izabranim putem pozivâ za iskaz interesa kojima upravlja EIF te alati i usluge za razvoj mikrofinanciranja za cijeli mikrofinancijski sektor. Korisnici ovih usluga mogu biti ne-bankarske financijske institucije i licencirane banke.