EU fondovi - strukturni fondovi

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Ranije se ruralni razvoj financirao iz Europskog fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi koji je do 2006. godine bio dio strukturnih fondova EU. Usmjeren je na smanjivanje gospodarskih razlika između regija EU kroz razvoj poljoprivrednog sektora.

Alokacija za RH (2014. – 2020.): 2.026 milijardi eura

Stopa sufinanciranja: do 100% prihvatljivih troškova

Cilj: jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe

 Ciljevi
 EPFRR ima tri prioritetna cilja:

- jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva;
– poboljšanje okoliša i krajolika;
– poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i postizanje raznolikosti ruralnoga gospodarstva.

Aktivnosti
Možemo ih grupirati u tri prioritetne osi: KONKURENTNOST, ZAŠTITA OKOLIŠA I UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM te GOSPODARSKA RAZNOLIKOST I KVALITETA ŽIVOTA

Prva osKONKURENTNOST (restrukturiranje i moderniziracija poljoprivrednog sektora) financira sljedeće aktivnosti:

- otvaranje novih trgovina za poljoprivredne i šumarske proizvode;
– poboljšanje ekološke učinkovitosti na farmama i u šumarstvu;
– modernizacija poljoprivrednih gospodarstava;
– povećanje gospodarske vrijednosti šuma;
– prerada i tržišni plasman poljoprivrednih i šumarskih proizvoda;
– prilagodba standardima EU;
– poboljšanje i razvoj infrastrukture;
– razvoj poslovnih vještina, pružanje savjetodavnih usluga i organizacija strukovnog usavršavanja u ruralnim područjima;
– potpora novim, mladim poljoprivrednicama, prijevremeni odlazak poljoprivrednika u mirovinu.

Druga osZAŠTITA OKOLIŠA I UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM  (bio-raznolikost, očuvanje i razvoj ekoloških poljoprivrednih i šumarskih sustava i tradicionalnih poljoprivrednih krajolika, očuvanje voda te mjere usmjerene na smanjenje efekta klimatskih promjena):

- održiva uporaba poljoprivrednih površina, skrb za životinje, neproizvodne investicije, posebne investicije u ekološke mreže poput NATURA 2000;
– održiva uporaba šumskih površina, npr. pošumljavanje, obnavljanje šumskih potencijala i prevencija, neproizvodne investicije.

Treća osGOSPODARSKA RAZNOLIKOST I KVALITETA ŽIVOTA financira sljedeće aktivnosti:

- pokretanje i razvoj seoskog i eko-turizma te poslovi koji su s njima u vezi;
– oživljavanje i komercijalizacija lokalnih obrta;
– ponuda novih usluga koje se temelje na postojećim izvorima;
– edukacija i stjecanje vještina, informiranje te poduzetništvo.

Pristup LEADER
Horizontalna os kojom se ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu, nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije. LEADER se odnosi na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore. U okviru pristupa važan je faktor osnivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje će voditi cjelokupan proces koji uključuje inovacije, suradnju i umrežavanje.

Način provedbe
Države članice podnose Europskoj komisiji  nacionalni strateški plan koji sadrži smjernice za provedbu prioriteta EU-a, imajući pritom u vidu nacionalne i regionalne potrebe. Nacionalni strateški plan provodi se kroz programe ruralnog razvoja pri čemu strateške smjernice EU služe kao referentni dokumenti. Odgovarajuće nacionalne institucije, koje osnivaju vlade država članica i koje su zadužene za provedbu programa obuhvaćenih planom ruralnog razvoja na nacionalnoj razini, objavljuju pozive za podnošenje projektnih prijedloga i ponuda. U Hrvatskoj će to biti Agencija za plaćanja u poljoprpivredi.

Korisnici
Poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.

Pregled dokumenata u sklopu Zajedničkog strateškog okvira ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.