Europska agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (EFCA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Europska agencija za kontrolu ribarstva (European Fisheries Control Agency) uspostavljena je sa svrhom jačanja kontrole i nadzora nad provedbom zajedničke ribarske politike (CFP) kako bi se očuvalo održivo korištenje ribljih resursa.

Misija Agencije je:

  • koordinirati nadzorne i inspekcijske djelatnosti država članica pod zajedničkom ribarskom politikom
  • organizirati implementaciju udružene nacionalne kontrole i nadzornih resursa
  • pomoći državama članicama u razmjeni informacija i u davanju informacija Komisiji i trećim strankama
  • pomoći državama članicama primijeniti CFP pravila na ujednačen i učinkovit način
  • pridonijeti zajedničkom istraživanju i razvoju nove kontrole i nadzornih tehnika
  • pridonijeti koordinaciji izobrazbe inspektora i razmjeni najboljih iskustava
  • koordinirati operacije za borbu protiv ilegalnog, neprijavljenog i neregularnog ribarstva

Web stranica: http://cfca.europa.eu/pages/home/home.htm