Savjeti - pisanje projekata

Ciklus ostalih projekata
  • Objavljeno:
  • 15.09.2014.

Baš kao i infrastrukturni projekti, i ostali projekti financirani iz EU fondova imaju vlastiti ciklus. Ciklus takozvanih „soft“ projekata možete vidjeti na sljedećem dijagramu:

Natječaj
Prvi korak u ciklusu svakako je pronalazak odgovarajućeg natječaja za vašu ideju. Dakle, nije dovoljno imati razrađenu i dobru ideju, već je potrebno pronaći natječaj u sklopu kojeg možete financirati vašu ideju. Novi natječaji objavljuju se na dnevnoj bazi i imaju određen rok trajanja pa ih je vrlo važno pronaći na vrijeme. Na našem portalu možete pronaći sve trenutačno objavljene natječaje, kao i one u najavi te ih pretraživati po kategorijama kao što su sektor, vrsta prijavitelja, država itd.

Traženje partnera
Sukladno pravilima natječaja, moguće je imati partnera u projektu. Ukoliko pravila natječaja to dopuštaju, potrebno je pronaći odgovarajućeg partnera. Pri odabiru partnera važno je imati na umu kako će i vaši partneri odigrati važnu ulogu u projektu te oni trebaju biti pouzdani kako pri provedbi projekta ne biste imali problema. Također je moguće da pravila natječaja ne dopuštaju partnere u projektu te na to treba obratiti pažnju u Uputama za prijavitelje.

Dizajn projekta
Prije same pripreme projekta važno je napraviti cjelokupan dizajn projekta. Osnovnu ideju valja razraditi detaljnije u vidu razvijanja aktivnosti projekta kao i troškova koje će projekt generirati kako bi se kvalitetno mogli pripremiti prijavni obrasci. Unutar dizajna projekta odredit će se problemi koje projektom želimo riješiti, ciljevi projekta, aktivnosti i rezultati projekta kao i stavke troškova koje će kasnije ući u obrazac proračuna.

Priprema dokumentacije
Nakon razrade dizajna projekta, krećemo u pripremu projektne dokumentacije. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj objavljuje se u isto vrijeme kad i sam natječaj te u Uputama za prijavitelje možemo pronaći koja je dokumentacija potrebna. Dio dokumenata odnosi se na statusne dokumente poput građevinskih dozvola, izvatka iz sudskog registra, pisma namjere banke da će vas pratiti u projektu itd. Dokumentacija koju sami pripremate obično se sastoji od nekoliko vrsta prijavnih obrazaca te poslovnog plana ili studije izvodljivosti (ukoliko je to propisano pravilima natječaja). U prijavnim obrascima tražit će se da detaljnije obrazložite projekt u vidu problema, ciljeva, aktivnosti i rezultata koje ste identificirali u dizajnu projekta.

Evaluacija
Nakon roka za predaju dokumentacije, projekti koji su pristigli na adresu nadležnog tijela ulaze u proces evaluacije. Svaki proces evaluacije ima nekoliko faza vrednovanja koje su naznačene u Uputama za prijavitelje. Prva faza obično je administrativna provjera u kojoj se provjerava jesu li prijavitelji dostavili sve potrebne dokumente naznačene u Uputama za prijavitelje. Nakon administrativne provjere, projekti ulaze u fazu evaluacije u kojoj se ocjenjuje projektni prijedlog. Drugim riječima, nadležno tijelo za svaki natječaj određuje kriterije evaluacije koje projekt mora zadovoljiti te sukladno tome dobiva određeni broj bodova.

Provjera prihvatljivosti
Nakon evaluacije, projekt ulazi u provjeru prihvatljivosti te se provjeravaju sve stavke koje su naznačene u Uputama za prijavitelje, a koje projekt definiraju kao prihvatljiv. Prihvatljivost se između ostalog provjerava putem statusnih dokumenata koje je prijavitelj dužan dostaviti te se provjerava pozitivno poslovanje, broj zaposlenih i slični kriteriji ukoliko su određeni u Uputama za prijavitelje.

Ugovaranje i provedba
Kada se jednom odluči da je projekt prihvatljiv za financiranje, slijedi ugovaranje i provedba projekta. Prijavitelji koji su odabrani za financiranje potpisuju ugovor o bespovratnim sredstvima s nadležnim tijelom te se obvezuju da će poštovati ugovorne obveze. O poštivanju ugovornih obveza ovisi i uspješna provedba projekta jer nadležno tijelo ima pravo tražiti povrat sredstava ukoliko se ne ispoštuju sve ugovorne obveze. Prijavitelji su dužni sastavljati i izvješća o provedbi projekta te ih nadležno tijelo ima pravo kontrolirati kako bi se osigurala pravilna provedba projekta.