Savjeti - pisanje projekata

Ciklus infrastrukturnih projekata
  • Objavljeno:
  • 15.09.2014.

Ciklus infrastrukturnih projekata u koracima se bitno razlikuje od ciklusa ostalih projekata. U nastavku možete vidjeti dijagram s osnovnim koracima za svaki infrastrukturni projekt:Ideja
Ideja je osnovni dio svakog projekta u nastanku te preduvjet za daljnje korake koje ćemo opisati u nastavku. Projekt mora biti inovativan, no također je važno da doprinosi strateškim ciljevima Republike Hrvatske. Valja napomenuti kako se vaša ideja i projekt svakako moraju uklopiti u hrvatski nacionalni strateški referentni okvir što znači da su u skladu s odgovarajućim strategijama i dokumentima poput operativnih programa.

Pre-feasibility study (Predstudija izvedivosti)
Predstudija izvedivosti izrađuje se tijekom faze identificiranja u kojoj se definiraju osnovni projekti za koje će se tražiti financijska podrška EU te se vrši njihova ocjena. U samoj studiji identificiraju se svi problemi te se ocjenjuju sva moguća rješenja. Cilj je prikazati da je odabrano najbolje rješenje na temelju faktora kvalitete.

Projektiranje
Nakon što su se u predstudiji izvedivosti identificirali svi problemi i moguća rješenja u projektu, vrijeme je za projektiranje (idejni projekt , glavni projekt, razni elaborati itd.). Faza projektiranja svojstvena je infrastrukturnim projektima koji se temelje na velikim infrastrukturnim projektima, dok u ostalim projektima ta faza uglavnom nije prisutna u ciklusu pripreme projekta za prijavu na natječaj europskih fondova.

Feasibility studija (Studija izvedivosti), Izrada tender dokumentacije, Dozvole i suglasnosti
Sljedeće tri faze događaju se otprilike u isto vrijeme. Studijom izvedivosti izrađuje se tijekom faze formuliranja u kojoj se priprema projektna i natječajna dokumentacija. Studijom se utvrđuje je li predloženi projekt pravilno utemeljen te može li zadovoljiti potrebe svojih ciljnih skupina i korisnika
korisnika. U studiji se elaborira projekt sa svim pojedinostima te se opisuju tehnički aspekti projekta, no i ekonomski, socijalni i politički aspekti okružja u kojem će se projekt provoditi.

U isto vrijeme treba ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti, poput lokacijske i građevinske dozvole. Europska unija ne financira projekte bez građevinske dozvole te valja imati na umu kako izdavanje građevinske dozvole može potrajati i stoga je važno ishoditi je na vrijeme.

Po izradi studije izvedivosti i ishođenju dozvola i suglasnosti, prijavitelji mogu pristupiti izradi tender dokumentacije za javnu nabavu koju su obvezni provesti. Unutar tender dokumentacije moraju se nalaziti i tehničke specifikacije onoga što nabavljate, a one moraju biti detaljne kako biste dobili točno ono što tražite. Primjerice, što je natječajna dokumentacija za radove detaljnija, u provedbi ćete imati manje problema i dobit ćete točno ono što tražite.

Odluka
Nakon što je dokumentacija za natječaj spremna, nadležno tijelo donosi odobrenje projekta te se može pristupiti fazi evaluacije, ugovaranja i javne nabave.

Tenderiranje, evaluacija i ugovaranje
Kada nadležno tijelo donese odluku da je projekt prihvatljiv za financiranje, projekt ulazi u fazu evaluacije i sklapanja ugovora. Može se krenuti i u javne nabave za koju je dokumentacija pripremljena prije. Više o novim pravilima javne nabave i postupcima javne nabave, pročitajte ovdje!

Izgradnja i opremanje
Kada su svi koraci završeni i preduvjeti ispunjeni, može se započeti s izgradnjom i opremanjem.