Decentralizirane agencije

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) informativna je agencija koja prikuplja i obrađuje pouzdane, objektivne i usporedive podatke o fenomenu droga i ovisnosti o ... Detaljnije »

Europska agencija za lijekove (EMA)

Glavni je zadatak Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency) zaštita i unapređenje zdravlja ljudi i životinja nadzorom nad lijekovima koji se koriste u medicinske i veterinarske svrhe. Jedna od najvažnijih aktivnosti  je nadzor nad ... Detaljnije »

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX)

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders) koordinira operativnu suradnju država članica u upravljanju vanjskim granicama; pomaže ... Detaljnije »

Europska agencija za okoliš (EEA)

Europska agencija za okoliš (European Environment Agency) kroz svoj se rad zalaže za održivi razvoj i postizanje osjetnog i mjerljivog napretka u očuvanju prirodnog okoliša u Europi, pružajući bitne i pouzdane informacije tijelima koja kreiraju ... Detaljnije »

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Europska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency) kao svoj cilj ima osiguranje dosljednosti kemijskog menadžmenta u Europskoj Uniji, pružanje tehničkih i znanstvenih savjeta, smjernica i informacija o kemikalijama. Web stranica: http://echa.europa.eu/home

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop)

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (European Centre for the Development of Vocational Training) ima savjetodavnu ulogu i pomaže Komisiji, državama članicama, institucijama EU i drugim organizacijama s kojima surađuje da na osnovi njegovih istraživanja ... Detaljnije »