Decentralizirane agencije

Europska agencija za temeljna prava (FRA)

Cilj Europske agencije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights) pružanje je podrške i znanja relevantnim institucijama i tijelima na području temeljnih ljudskih prava kod implementacije EU zakonodavstva, kao i potpora članicama u ... Detaljnije »

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Europska agencija za pomorsku sigurnost (European Maritime Safety Agency) pruža tehničku podršku i pomoć Uniji i njenim članicama u razvoju i implementaciji europskog zakonodavstva na području zaštite na moru, zagađenja s brodova i pomorske sigurnosti. ... Detaljnije »

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Europski institut za ravnopravnost spolova je agencija (European Institute for Gender Equality) je agencija koja podupire vlade zemalja članica i institucije EU (posebno Komisiju) na usvajanje dobrih praksi u području jednakosti spolova. Glavni zadaci instituta ... Detaljnije »

Europska agencija za globalni navigacijski satelitski sustav (GSA)

Europska agencija za GNSS (European GNSS Agency) upravlja nizom aktivnosti na području europskog satelitskog pozicioniranja i navigacijskih programa (uključujući Galileo i EGNOS). Agencija osigurava da se europski satelitski sustav uspješno komercijalizira i eksploatira, te da ... Detaljnije »

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofund)

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) je uspostavljena kako bi doprinijeo planiranju i razvoju boljih uvjeta života i rada u Europi. Fond vladama, ... Detaljnije »

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)

Misija Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control) jest jačanje obrane od infektivnih bolesti, poput gripe, SARS-a i HIV-a odnosno AIDS-a. Centar surađuje s nacionalnim tijelima kako bi ... Detaljnije »