Decentralizirane agencije

Europska agencija za okoliš (EEA)

Europska agencija za okoliš (European Environment Agency) kroz svoj se rad zalaže za održivi razvoj i postizanje osjetnog i mjerljivog napretka u očuvanju prirodnog okoliša u Europi, pružajući bitne i pouzdane informacije tijelima koja kreiraju ... Detaljnije »

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Europska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency) kao svoj cilj ima osiguranje dosljednosti kemijskog menadžmenta u Europskoj Uniji, pružanje tehničkih i znanstvenih savjeta, smjernica i informacija o kemikalijama. Web stranica: http://echa.europa.eu/home

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop)

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (European Centre for the Development of Vocational Training) ima savjetodavnu ulogu i pomaže Komisiji, državama članicama, institucijama EU i drugim organizacijama s kojima surađuje da na osnovi njegovih istraživanja ... Detaljnije »

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (European Aviation Safety Agency) pomaže Komisiji oblikovati nova pravila za sigurnost zračnog prometa, a osobito u područjima: odobrenja zračnih operacija, izdavanja certifikata aeronautičkih proizvoda i rezervnih dijelova zrakoplova, odobrenja za ... Detaljnije »

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work) za svoj cilj ima postizanje sigurnijih, zdravijih i produktivno poticajnijih uvjeta na radim mjestima u Europi. Agencija prikuplja i ... Detaljnije »

Europska agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (EFCA)

Europska agencija za kontrolu ribarstva (European Fisheries Control Agency) uspostavljena je sa svrhom jačanja kontrole i nadzora nad provedbom zajedničke ribarske politike (CFP) kako bi se očuvalo održivo korištenje ribljih resursa. Misija Agencije je: koordinirati ... Detaljnije »