Decentralizirane agencije

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications) je ustvari vijeće nacionalnih regulatornih tijela za elektroničke komunikacije (u Hrvatskoj je to HAKOM). BEREC je osnovan s ciljem promicanja dosljedne implementacije ... Detaljnije »

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Agencija za suradnju energetskih regulatora (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) osigurava da načela jedinstvenog EU tržišta funkcioniraju kod trgovine i distribucije obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. Ona pomaže nacionalnim regulatornim tijelima (u Hrvatskoj ... Detaljnije »

Europski policijski ured (EUROPOL)

Europski policijski ured (European Police Office) koordinira policijsku suradnju država članica u područjima prevencije i borbe protiv oblika organiziranog međunarodnog kriminala, što se osobito odnosi na: preprodaju droga, ilegalne imigrantske mreže, preprodaju ukradenih vozila, trgovinu ... Detaljnije »

Europska jedinica za pravosudnu suradnju (EUROJUST)

Svrha EUROJUST-a (The European Union’s Judicial Cooperation Unit) je omogućavanje efikasnog otkrivanja i procesuiranja počinitelja kaznenih dijela organiziranog kriminala koji prelazi državne granice na teritoriju svih država članica. Osnovni ciljevi Eurojusta su: poticanje i poboljšavanje ... Detaljnije »

Europski policijski fakultet (CEPOL)

Misija Europskog policijskog fakulteta (European Police College) je međunarodna edukacija i obuka policijskih službenika te optimizacija suradnje između relevantnih nacionalnih institucija i organizacija. CEPOL teži razvoju integriranog EU pristupa međudržavnim problemima država članica EU-a u ... Detaljnije »

Europski satelitski centar (EUSC)

Satelitski centar Europske unije (European Union Satellite Centre) kao svoj zadatak ima pružanje podrške političkim institucijama EU pri donošenju odluka u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Pomoć pruža istraživanjem i analizom informacija proizašlih prvenstveno ... Detaljnije »