Savjeti - pisanje projekata

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove
  • Objavljeno:
  • 08.04.2016.

Prilikom pripreme i pisanja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije. U nastavku donosimo pregled najvažnijih strateških dokumenata koje ćete morati pročitati kako biste vašu projektnu ideju uskladili s prioritetima EU značajnima za Europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove).

EU RAZINA
1. Europa 2020.
Temeljni strateški dokument Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine je Europa 2020. koji definira prioritete i ciljeve za daljnji razvoj Europske unije. Strategija Europa 2020. predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:
– Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji.
– Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija
– Uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

NACIONALNA RAZINA
2. Sporazum o partnerstvu 2014. – 2020.
Partnerski sporazum kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha RH Partnerskog sporazuma je opisati sveobuhvatnu i koherentnu strategiju za Republiku Hrvatsku, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst.
Sadržaj Partnerskog sporazuma opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020. godine.
Partnerski sporazum predstavlja strateški okvir za mjere za provedbu strategije Europa 2020, a koje će biti razrađene u operativnim programima povezanim s korištenjem Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda te Europskog pomorskog i ribarskog fonda, kao i u Programu ruralnog razvoja za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

PROGRAMIRANJE
Operativni programi su plansko-programski dokumenti koji detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila sljedeće programe:
3. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda;
4. Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) za korištenje Europskog socijalnog fonda;
5. Program ruralnog razvoja RH za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;
6. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za korištenje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

Disclaimer