Savjeti - pisanje projekata

5 vrsta zakonodavnih akata koje donosi Europska unija
  • Objavljeno:
  • 10.03.2016.

Prilikom pripreme i pisanja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije. Kako biste bolje razumjeli sadržaj brojnih pravnih dokumenata, važno je znati koje su to vrste zakonodavnih akata koje se donose na razini Europske unije.

1. UGOVORI čine „primarno” zakonodavstvo te kao takvi predstavljaju temelj za donošenje pravnih akata „sekundarnog” zakonodavstva koje donose institucije Europske unije. Pod tzv. sekundarno zakonodavstvo spadaju uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja. To su akti koji imaju izravni učinak na svakodnevni život svih građana Europske unije.

2. UREDBA je pravni akt koji je obvezujućeg karaktera. Uredba se izravno primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Države članice nisu dužne uredbu prenijeti u nacionalni zakonodavni okvir, no katkada će morati izmijeniti nacionalno zakonodavstvo na način da je sukladno s odredbama uredbe Europske unije.

3. DIREKTIVA je pravni akt koji obvezujućeg karaktera. To znači da su države članice ili skupina država članica dužne postupati prema odrednicama direktive u ostvarivanju određenog cilja. Direktiva određuje koji se cilj mora ostvariti, dok države članice samostalno određuju i propisuju način na koji će taj cilj ostvariti. Obično se direktive moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo kako bi bile primjenjive.

4. ODLUKA neke institucije Europske unije može biti upućena na različite adrese: državama članicama, skupinama ljudi ili čak pojedincima. Odluka je akt koji je u cijelosti obvezujući.

5. Preporuke i mišljenja su dokumenti koje institucije Europske unije upućuju državama članica, no koji za njih nemaju obvezujuću snagu.

PPUB-Disclaimer