Aktualno

Objavljen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona
  • Objavljeno:
  • 21.04.2017.

Na 31. sjednici Vlade Republike Hrvatske objavljen je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Time se želi pojednostaviti i ubrzati postupak prijma u državnu službu, posebice vezano uz prijam državnih službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, ali i ostalih državnih službenika.

Ubrzavanje i pojednostavljivanje postupka zapošljavanja ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta u sustavima upravljanja ESI fondovima u Republici Hrvatskoj te ishođenje dozvola za rad sustava za upravljanje programima i provedbu fondova Europske unije, a radi ostvarenja reformske mjere maksimalnog ubrzanja raspisivanja natječaja za povlačenje sredstava Europske unije.

Novim mjerama želi se ubrzati i pojednostaviti postupak provedbe natječaja za zapošljavanje, osobito u slučajima većeg broja prijavljenih kandidata.

Predlaže se ukidanje obveze državnih tijela da prije raspisivanja javnog natječaja ili internog oglasa provjere ima li službenika na raspolaganju Vladi i provjere njihove kompetencije. Radna mjesta službenika koji rade na poslovima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova utvrdila bi Vlada odlukom na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove fondova Europske unije. Predviđa se brži način provjere podataka o službenicima na raspolaganju Vladi, korištenjem elektroničke web aplikacije CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator). CIRCA je web aplikacija razvijena od strane Europske komisije i prilagođena potrebama javne uprave, a omogućava sigurnu i brzu uslugu dijeljenja podatkovnih resursa i dokumenata. Iznimno, za potrebe rada na projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije, osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Kod prijma službenika na poslovima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova predlaže se propisati hitan postupak po žalbi, što znači da Odbor za državnu službu žalbu treba odmah uzeti u rad i riješiti u roku od trideset dana.

Također, predlaže se ukidanje obveze sudjelovanja predstavnika Ministarstva uprave u komisijama za provedbu javnog natječaja i internog oglasa.

Važeće zakonsko rješenje nalaže dostavu rješenja o prijmu u državnu službu izabranoga kandidata svim kandidatima u postupku javnog natječaja. Zbog pojednostavljenja postupka i smanjenja troškova predloženom izmjenom predviđa se dostava rješenja o prijmu u državnu službu javnom objavom na web stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj i web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

O pravima i obvezama državnih službenika odlučuje se u dva stupnja u upravnom postupku (čelnik tijela i Odbor za državnu službu) i dva stupnja u upravnom sporu (nadležni upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske), što dovodi do dugotrajnih postupaka, uključujući postupke zapošljavanja, prestanka državne službe, premještaja državnih službenika, stavljanja na raspolaganje i sl. Stoga se predlaže da se isključivo o statusnim pravima i obvezama državnih službenika odlučuje u upravnom postupku, dok bi se o drugim pravima i obvezama (npr. o pravu na godišnji odmor, plaćeni ili neplaćeni dopust, pravu na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i sl.) odlučivalo na način predviđen općim propisima o radu (odluka čelnika tijela, zahtjev za zaštitu prava te mogućnost tužbe pred redovnim sudom nadležnim za radne sporove).

Primjenom ovoga zakona pojednostavit će se i ubrzati postupci prijma u državnu službu, odlučivanja o pravima i obvezama državnih službenika i prestanku državne službe te time stvoriti pretpostavke za učinkovitiji rad tijela državne uprave i drugih državnih tijela.

Izvor: https://vlada.gov.hr