Aktualno

Objavljen je novi Pravilnik o provedbi podmjera 19.2, 19.3 i 19.4
  • Objavljeno:
  • 28.09.2017.

Objavljen je novi Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 Pravilnik možete pogledati ovdje.

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Korisnici: nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Prihvatljivi troškovi: projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja.

Potpora: intenzitet potpore za pojedini projekt će ovisiti o intenzitetu potpore za svaku pojedinu mjeru/podmjeru/operaciju iz Programa ruralnog razvoja (mogućnost povećanja do 20% temeljem odluke lokalne akcijske grupe prikazane u lokalnoj razvojnoj strategiji) Najviši iznos potpore je do 3.000.000 EUR-a po odabranoj lokalnoj akcijskoj grupi.

Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Korisnici: odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu suradnje.

Prihvatljivi troškovi: priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju; troškovi prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.; specifična znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH; troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim državama).

Prihvatljivi partneri: lokalne akcijske grupe te lokalna javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koji provode neku vrstu lokalne razvojne strategije, unutar ili izvan EU.

Potpora: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 eura po odabranom LAG-u.

Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Korisnici: odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Prihvatljivi troškovi:
– Tekući troškovi: djelatnici i administrativni troškovi odabranih LAG-ova kao što su troškovi ureda LAG-a (najamnine, režije, uredski materijal itd.),troškovi djelatnika (place, putni troškovi itd.), uredska oprema itd.; troškovi treninga za djelatnike i članove (treninzi za promotore projekata se ne smiju financirati unutar tekućih troškova) kao što su troškovi stručnjaka, najam prostora za trening, hrana i piće, putni troškovi, dnevnice itd.; troškovi vezano za odnose sa javnošću kao što su promotivni materijali, mrežne stranice, promotivne aktivnosti itd.; financijski troškovi kao što su bankovne i poštanske naknade, itd.; troškovi umrežavanja kao što je sudjelovanje djelatnika i članova LAG-a na sastancima, uključujući sastanke Mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj, nacionalne i europske mreže LAG-ova; troškovi monitoringa i evaluacije LRS (na nivou LAG-a) kao što su troškovi stručnjaka, itd.
– Animacija: razmjena znanja između dionika kao što su troškovi puta u smještaja, kotizacije, itd.; informiranje i promidžba LRS kao što su javni skupovi, letci, brošure, web stranice, itd.; pomoć potencijalnim korisnicima za razvoj projekata i pripremu prijave kao što su putni troškovi, uredska oprema, itd.; operativni troškovi nastali za potrebe animacije kao što su najamnine, režije, uredski materijal, uredska oprema, itd.; troškovi osoblja nastali provedbom animacije kao što su plaće, putni troškovi, itd.; troškovi nastali provedbom animacije kao što su uredski materijal, trošak stručnjaka, itd.

Potpora: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije.

Izvor:http://ruralnirazvoj.hr