Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)
  • Objavljeno:
  • 04.05.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Znanost i tehnologija
Datum otvaranja natječaja: 04.05.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 99.623.415
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove

Opći cilj: razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno Prilogu I. Uredbe 651/2014. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi partneri su:
– poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu (prema Obrascu 3.) prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i partnera;
– oni koji, uz prijavitelja, doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu, što dokazuju dokumentacijom priloženom uz prijavni obrazac i koji nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja;
– onaj koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
– temeljno istraživanje,
– industrijsko istraživanje,
– eksperimentalni razvoj,
– studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.  U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Trajno otvorenog Poziva iznosi 748.000.000,00 HRK koji je osiguran temeljem OPKK. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane Korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom Korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK. PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

Prvi dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ovdje!

Drugi dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ovdje!

Kako bi provjerili može li se vaš projekt financirati putem ovog natječaja ispunite upitnik dostupan OVDJE i pošaljite ga na adresu ivana.rukavina@eu-projekti.com

VAŽNO

- 1 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 2 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 3 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 4 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 5 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 6  Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

Dana 16. listopada 2017. godine objavljena je šesta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije.