Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Mursko Središće
  • Objavljeno:
  • 04.09.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 10.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 17.169.858
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: usklađivanje aglomeracije Mursko Središće s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 128.773.937,00 HRK

Intenzitet potpore: Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a  (u odnosu na iznos  prihvatljivih izdataka) utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“ iznosi 70,84 %.

Prihvatljivi prijavitelj: Međimurske vode d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:
– kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom i rekonstrukcijom javnih sustava odvodnje. Mjere uključuju izgradnju i rekonstrukciju gravitacijskih i tlačnih kolektora, crpnih stanica, kišnih preljeva i retencijskih bazena te nabavu vozila za čišćenje septičkih jama;
– izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući polja za ozemljavanje mulja s uređaja;
– mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Međimurske županije konkretnije na području aglomeracije Mursko Središće. Aglomeracija obuhvaća naselja ili dijelove naselja: Mursko Središće, Selnica, Peklenica, Vratišinec, Gornji Kraljevec i Sveti Martin na Muri (Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec).

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.