Aktualno

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!
  • Objavljeno:
  • 10.04.2017.

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje!

1. Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Prihvatljivi prijavitelji:
- općine i
– gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

Prihvatljive aktivnosti:
- izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada;
– izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada;
– izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora: poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.1.1. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. g. do 28. srpnja 2017. g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03 Otvoreni poziv

Svrha: doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Predmet: građenje reciklažnih dvorišta što uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a, ne uključujući reciklažna dvorišta-mobilne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
- Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
– Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
– Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
– Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
– Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
– Stručni nadzor građevinskih radova;
– Projektantski nadzor;
– Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
– Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
– Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.;
– Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

Predmet: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Svrha (Cilj): Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva.

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:
- nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de;
– prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač;
– troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH;
– izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH;
– sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH;
– informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost;
– troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 37.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
- srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova;
– mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017. g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima KK.08.2.1.03. Ograničeni poziv

Predmet Poziva:
A. Priprema dokumentacije koja je preduvjet za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova i
B. Izgradnja kapaciteta gradova/nositelja Intervencijskih planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja

Svrha Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ovaj poziv podijeljen je u dvije grupe, u okviru kojih će se pojedinim projektnim prijedlozima dodjeljivati bespovratna sredstva:

Grupa aktivnosti A: Priprema dokumentacije za razvoj, prijavu i provedbu Intervencijskih planova.

Grupa aktivnosti B: Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova.

Prihvatljivi prijavitelji:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima koji su definirani kao nositelji projekata u IP-ovima gradova Belog Manastira (uključujući općinu Darda), Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara.

Prihvatljivi prijavitelji su:
- za projekte iz Intervencijskog plana Grada Belog Manastira: Grad Beli Manastir, Općina Darda;
– za projekte iz Intervencijskog plana Grada Benkovca: Grad Benkovac, Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac; Zavičajni muzej Benkovac;
– za projekte iz Intervencijskog plana Grada Knina: Grad Knin;
– za projekte iz Intervencijskog plana Grada Petrinje: Grad Petrinja, Petrinjska razvojna agencija – PETRA;
– za projekte iz Intervencijskog plana Grada Vukovara: Grad Vukovar.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 39.407.381,00 HRK.

Grupa aktivnosti A:
- ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe aktivnosti A iznosi 26.657.381,00 HRK;
- najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru ovog Poziva može dodijeliti pojedinom projektu za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Grupe aktivnosti A iznosi 3.400.000,00 HRK.

Grupa aktivnosti B:
- ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe aktivnosti B iznosi 12.750.000,00 HRK;
- najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru ovog Poziva može dodijeliti pojedinom projektu za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Grupe aktivnosti B iznosi 2.550.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih izdataka.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.